Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego SportowyBazar.pl

1. Postanowienia ogólne

1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest DOMINIK MAJCHRZAK prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SWIFT DOMINIK MAJCHRZAK (adres prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Złota 197; 42-202 Częstochowa) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 9491805828, REGON 240428657, adres poczty elektronicznej: sklep@sportowybazar.pl - zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

1.2. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Klienta dane do podmiotów wymienionych w punktach 2.2 i 2.3 Polityki Prywatności sklepu SportowyBazar.pl, za pomocą których sklep realizuje zobowiązania  czyli firm kurierskich i operatorów systemów płatności. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Klienta informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

1.4. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: http://www.sportowybazar.pl/Regulamin-cterms-pol-1.html

2. Cel i zakres zbierania danych

2.1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:
2.1.1. Nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą (Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Klientem) polegającego na świadczeniu Usług Elektronicznych poprzez Sklep Internetowy lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta.
2.1.2. Udokumentowanie stosunków umownych, o których mowa w pkt. 2.1.1. w celach dowodowych przez okres przedawnienia roszczeń z nimi związanych.
2.1.3. O ile Klient wyraził zgodę na otrzymywanie od Sklepu newslettera, podany przez Klienta adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych produktów oferowanych w sklepie SportowyBazar.pl. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

2.2.
W przypadku Klientów, którzy korzystają z płatności elektronicznych za pośrednictwem serwisu PayU.pl Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów jedynie agentowi rozliczeniowemu wybranemu przez Klienta i to jedynie w takim zakresie jaki niezbędny jest do dokonania przez Klienta płatności za ich pośrednictwem. Agentem rozliczeniowym dostępnym w Sklepie Internetowym jest:
2.2.1. Przelewy24.pl - spółka Dialcom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15; 60-327 Poznań) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306513, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 1.697.000 zł w całości opłaconym, NIP: 781-173-38-52.
2.2.2. Paybynet.pl - spółka Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. rtm. W. Pileckiego 65; 02-781 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000113064, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego 5 445 000 złotych, NIP: 526-030-05-17, REGON: 012105474.

2.3.
W przypadku Klientów, którzy korzystają z usług dostawy Produktu do Klienta Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy wybranemu przewoźnikowi:
2.3.1. POCZTA POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Rakowiecka 26; 00-940 Warszawa) numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS: 0000334972.
2.3.2. SIÓDEMKA S.A. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Matuszewska 14; 03-876 Warszawa), numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS 0000384905, NIP: 5252507706.
2.3.3. OPEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Prądzyńskiego 1/3; 01-222 Warszawa), numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS 0000037973.
2.3.4. InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (adres siedziby: ul. Malborska 130; 30-624 Kraków), numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS 0000255841.
2.3.5. K-EX Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (adres siedziby: ul. Zagnańska 61; 25-528 Kielce), numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS 0000326471.

2.4.
Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów): imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj).
 
2.5. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.4. jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usług Elektronicznych w ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów.

2.6. Administrator sklepu nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2.6.1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne w formie pliku tekstowego składającego się z liter oraz cyfr, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Wymagane są do poprawnego korzystania ze strony www.sportowybazar.pl
2.6.2. Rodzaje plików „cookies”:
• Pliki cookies sesji: Pliki tymczasowe, obowiązkowo wymagane do poprawnego wyświetlania zawartości witryny. Usuwane po opuszczeniu strony internetowej.
• Pliki cookies trwałe: Pliki, których czas przechowywania na dysku użytkownika jest uzależniony od ustawionych parametrów w przeglądarce internetowej. Umożliwiają sprawne poruszanie się po witrynie. Zapisują ustawienia użytkownika, związane między innymi z logowaniem, zawartością koszyka czy porównywarki produktów.
2.6.3. Pliki „cookies” wykorzystywane są w celu:
• dostosowania zawartości strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji jej działania.
• uzyskania adresu IP, przeznaczonego do prowadzenia statystyk
• sprawdzenia czasu przebywania na Witrynie
• poprawnego przebiegu procesu zakupu przedmiotów
2.6.4. Pliki „cookies” zawierają dane jedynie do wykonania konkretnych działań na stronie na rzecz Użytkownika. Zbierane informację są zaszyfrowane, uniemożliwiając wgląd osób trzecich.
2.6.5. Nie ma obowiązku akceptacji plików „cookies”. Można wyłączyć obsługę „cookies” w ustawieniach prywatności przeglądarki internetowej, dla konkretnej witryny. Jednak należy wziąć pod uwagę iż taka strona internetowa po wyłączeniu obsługi ciasteczek, nie będzie działać w pełni sprawnie.

2.7. Sklep Internetowy korzysta z oprogramowania operatora IdoSell Shop IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie, Aleja Piastów 30, 71-064 Szczecin. Zebrane dane osobowe Klientów przekazywane są operatorowi w zakresie niezbędnym dla działania Sklepu Internetowego.

3. Podstawa przetwarzania danych

3.1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oraz zawieranie umów o świadczenie Usług Elektronicznych poprzez Sklep Internetowy lub Umów Sprzedaży Produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę Sprzedaży zgodnie z Regulaminem Sklepu.

3.2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
3.2.1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
3.2.2. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

3.3.
Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 3.2. Polityki prywatności. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt. 3.2.2.). Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie Usług Elektronicznych dostępnych poprzez Sklep Internetowy przyszły Usługobiorca (Klient) jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.

4. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia

4.1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz usunięcia.

4.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do:
4.2.1. Żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

4.3.
W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 4.1. i 4.2. można korzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: sklep@sportowybazar.pl albo pisemnie na adres Administratora.

5. Postanowienia końcowe

5.1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Administrator namawia, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego.

5.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5.3. Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
5.3.1. Szyfrowanie danych służących do autoryzacji Usługobiorcy.
5.3.2. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
5.3.3. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła utworzonego przez Usługobiorcę.

5.4.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel